Home   Statut Kluba študentskih družin Slovenije

Statut Kluba študentskih družin Slovenije

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Klub študentskih družin Slovenije (kratica KŠDS, v nadaljevanju klub) je prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje članov skupnih interesov.

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež je na naslovu  Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana.

3. člen

Klub ima svoj znak. Ta je sestavljen iz polkrožno oblikovanega napisa Klub študentskih družin Slovenije.

4. člen

Klub se pri svojem delovanju povezuje s sorodnimi organizacijami oziroma institucijami, njegovo delovanje pa temelji na načelu javnosti in Ustave Republike Slovenije. Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

2. NAMEN IN NALOGE

5. člen

Svoj namen in cilje klub uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog za člane kluba:

 • skrbi za boljši ekonomski, stanovanjski, pravni in socialni položaj študentskih in dijaških družin
 • organizira praznovanja, družinske izlete, obiske sejmov, razstav, tečajev, tako da svojim članom nudi razne ugodnosti (pri prevozih, vstopninah, cenah artiklov …), če je to mogoče
 • organizira varstvo otrok, ure pravljic, otroške delavnice ipd.
 • podpira druženja članov na prostovoljni osnovi z namenom izmenjave izkušenj, medsebojnega spoznavanja, razumevanja in ustvarjanja občutka pripadnosti kolektivu ter jim pri tem pomaga z nasveti
 • skrbi za uveljavljanje in ohranjanje statusa družine
 • posreduje sredstvom javnega obveščanja, vsem članom in drugim informacije o dejavnosti kluba, prireditvah …

Obveščanje ožje in širše javnosti o samem delovanju kluba zagotavlja upravni odbor. Svoje člane klub obvešča:

 • s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba
 • s pravico do pridobitve kopij zapisnikov sej kluba
 • z objavljanjem vabil, plakatov ipd.

Seje kluba so javne, nanje pa se lahko vabi tudi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren upravni odbor.

Rezultate svojega delovanja lahko klub posreduje sorodnim klubom po svetu, s katerimi lahko vzpostavi stike.

 

3. ČLANSTVO KLUBA

6. člen

Klub ima redne in izredne člane. Redni član kluba lahko postane starš, ki ima status študenta oz. dijaka na kateremkoli visokošolskem, univerzitetnem oz. srednješolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ki sprejme statut in se po njem ravna. Po preteku 15 mesecev po izgubi statusa študenta oz. dijaka redni član izgubi bonitete, pravico voliti in biti izvoljen, prejme pa status izrednega člana. Osebam, ki so izvoljene v upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, se v primeru izteka rednega članstva le-to podaljša do konca mandata. Izredni član lahko postane tudi starš, ki nima statusa študenta oz. dijaka, pa bi izredni član želel postati.

Vsak redni ali izredni član, ki je starš, lahko v klub včlani tudi svojega partnerja, za katerega se status članstva določa po prvem odstavku tega člena. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, naj izrazi željo upravnemu odboru, izpolni pristopno izjavo z vsemi prilogami in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in redno plačeval članarino.

7. člen

Pravice rednih članov kluba so:

 • da volijo in so voljeni v organe kluba
 • da delujejo v klubu in njegovih organih
 • da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča klub
 • da dobijo povrnjene materialne stroške, ki nastanejo v zvezi z dejavnostjo kluba, če finančno stanje to omogoča
 • da dobijo nagrade in pohvale za dosežene uspehe
 • da uporabljajo prostore in tehnične zmogljivosti kluba
 • da so seznanjeni s programom in finančno-materialnim poslovanjem kluba

Pravice izrednih članov kluba so:

 • da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča klub
 • da dobijo nagrade in pohvale za dosežene uspehe
 • da uporabljajo prostore in tehnične zmogljivosti kluba
 • da se udeležijo sej organov kluba in tudi razpravljajo o posameznih vprašanjih

8. člen

Dolžnosti rednih članov kluba so:

 • da delujejo v organih kluba, v katere so izvoljeni
 • da vestno upravljajo s sredstvi kluba
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
 • da redno plačujejo članarino
 • da varujejo ugled kluba

Dolžnosti izrednih članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
 • da redno plačujejo članarino
 • da varujejo ugled kluba

9. člen

Članstvo v klubu preneha:

 • z izstopom iz kluba
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije
 • s črtanjem – člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne poravna članarine
 • s smrtjo

10. člen

Član lahko izstopi iz kluba prostovoljno tako, da poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.

11. člen

Član se izključi iz kluba po sklepu disciplinske komisije, če grobo krši statut kluba in ne varuje ugleda kluba v skladu z disciplinskim pravilnikom.

12. člen

Prizadeti član ima pravico pritožbe na občni zbor kluba.

13. člen

Simpatizer kluba lahko postane tisti, ki s svojim delom prispeva k boljšemu delovanju kluba in podpira delo kluba.

14. člen

Občni zbor lahko imenuje častne člane kluba na predlog upravnega odbora. Častni člani so lahko fizične osebe, ki imajo posebne zasluge za dejavnost, s katero se ukvarja klub ali za klub sam.

Naziv častnega člana se lahko podeli tako rednemu kot izrednemu članu kluba.

15. člen

Simpatizer in častni član, ki ni hkrati redni član kluba, nima pravice odločati v organih kluba, temveč se lahko le udeležuje sej organov kluba in tudi razpravlja o posameznih vprašanjih.

 

4. ORGANI KLUBA

16. člen

Organi kluba so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

Vse seje organov kluba so javne.

OBČNI ZBOR

17. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba in voli druge organe. Njemu so odgovorni vsi organi in člani kluba. Občni zbor sestavljajo vsi člani kluba.

18. člen

Občni zbor mora sklicati upravni odbor najmanj 1-krat letno. Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor, če to zahteva nadzorni odbor ali na zahtevo najmanj 1/3 članov ali po sklepu upravnega odbora. Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najkasneje 1 mesec po sprejetju zahteve za sklic. O sklicu občnega zbora morajo biti z vabilom in predlaganim dnevnim redom po pošti obveščeni vsi člani, simpatizerji in častni člani kluba in to najmanj 7 dni pred dnevom zasedanja. Dnevni red občnega zbora predlaga predsednik kluba, na zboru se le-ta lahko dopolni.  Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča vsaj ½ članov kluba. Če sklepčnosti ni, se počaka 15 minut in če je tedaj navzočih najmanj 15 članov kluba, je občni zbor sklepčen. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno preloži za 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 10 članov kluba.
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov. Če se odloča o prenehanju delovanja kluba, je za to potrebna odločitev 2/3 vseh članov kluba.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov so praviloma tajne.

20. člen

Občni zbor začne predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik, zapisnikar in člani. Občni zbor izvoli tudi dva overovatelja zapisnika. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovatelja zapisnika.

21. člen

Pristojnosti občnega zbora so, da:

 • sklepa o dnevnem redu in voli organe občnega zbora
 • sprejema in spreminja statut kluba in druge akte
 • odloča o prenehanju ali združitvi kluba
 • z neposrednim glasovanjem voli in razrešuje organe kluba, predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika in člane UO, člane NO in člane disciplinske komisije
 • sprejema smernice in stališča o programu dela kluba
 • razpravlja in sklepa o delu in poročilih organov kluba
 • razpravlja in sklepa o finančnem poslovanju kluba, sprejema finančni načrt in zaključni račun
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba
 • odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba

UPRAVNI ODBOR

22. člen

Upravni odbor kluba opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. Upravni odbor šteje 7 članov.

23. člen

Upravni odbor voli občni zbor. Sestavljajo ga:

 • predsednik upravnega odbora
 • podpredsednik upravnega odbora
 • tajnik
 • blagajnik in
 • trije člani

24. člen

Mandatna doba članov upravnega odbora je dve (2) leti, lahko pa so večkrat izvoljeni. Upravni odbor upravlja klub v času med 2 občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se predvidoma 1-krat mesečno, po potrebi tudi pogosteje.
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

25. člen

Seja upravnega odbora je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot ½ članov upravnega odbora. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. Delo upravnega odbora je javno.

26. člen

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

 • sklicuje občni zbor kluba in skrbi za izvajanje njegovih sklepov
 • sestavlja letni plan dela
 • izvaja tekoče delo
 • vodi finančno in materialno poslovanje kluba
 • predlaga spremembe statuta in drugih aktov
 • predlaga občnemu zboru prenehanje delovanja kluba
 • vodi evidenco članov
 • iz vrst članov imenuje stalne in občasne komisije
 • opravlja ostale naloge, ki mu jih naloži občni zbor kluba

27. člen

Predsednik upravnega odbora predstavlja in zastopa klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik oz. član upravnega odbora, ki ga pooblasti upravni odbor, posamič zastopa klub pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po navodilih upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

Predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik so odgovorni upravnemu odboru in občnemu zboru.

28. člen

Blagajnik kluba opravlja:

 • finančno-materialno poslovanje
 • v imenu kluba sodeluje s finančnimi organizacijami
 • upravlja s prihodki kluba
 • vodi blagajniško knjigo
 • sestavlja zaključni račun
 • pripravlja predlog finančnih načrtov

29. člen

Tajnik kluba opravlja:

 • administrativno delo
 • vodi evidenco članov kluba
 • skrbi za zapisnike s sej občnega zbora in upravnega odbora
 • skrbi za koordinacijo med organi kluba
 • obvešča predsedstvo upravnega odbora o prispeli pošti
 • ureja arhiv kluba

NADZORNI ODBOR

30. člen

Nadzorni odbor šteje 3 člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh (2) let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika nadzornega odbora. Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in da vrši stalen nadzor nad finančnim poslovanjem kluba.

31. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani in če sta za sklep glasovala vsaj 2 člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani ostalih organov kluba. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora o svojem delu in ugotovitvah poročati najmanj 1-krat letno.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

32. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 let. Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije med seboj. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

33. člen

Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje statuta kluba, sklepov organov kluba ter vsako drugo ravnanje, ki huje prizadene interese in ugled kluba.

34. člen

O disciplinski odgovornosti odloča na 1. stopnji disciplinska komisija, ki se ravna po disciplinskem pravilniku kluba. Pritožba na sklep disciplinske komisije je možna v roku 30 dni na občni zbor kluba. Sklep občnega zbora je dokončen. Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku.

35. člen

Članom kluba se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

 

5. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

36. člen

Klub pridobiva sredstva za svoje delo:

 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba
 • z darili in volili
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev
 • iz javnih sredstev
 • iz drugih virov

37. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

38. člen

Premoženje kluba predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last ali v uporabi kluba in so vpisane v inventarno knjigo. Premičnine se lahko kupujejo ali odtujujejo  tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba odloča občni zbor kluba.

39. člen

Finančno in materialno poslovanje morata biti v skladu z ustreznimi predpisi. Finančno poslovanje se odvija preko žiro računa odprtega pri Novi Ljubljanski banki, podružnica Center, za drobne izdatke se uporablja ročna blagajna v skladu s pravili o blagajniškem maksimumu. Finančne listine podpisujeta predsednik upravnega odbora in blagajnik.

Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora. V odsotnosti predsednika je odredbodajalec član upravnega odbora, ki ga pooblasti upravni odbor.

40. člen

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za klube.

Delo blagajnika je javno.

Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli klub finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

41. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen

Klub preneha obstajati:

 • s sklepom občnega zbora na način, kot je določen v statutu
 • z odločbo pristojnega organa
 • če pade število članov pod 10

43. člen

Če klub preneha obstajati, se njegovo premoženje popiše in prenese na Klub invalidnih študentov Slovenije, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, matična številka 1160672000, šifra dejavnosti 85322.

Članstvo v društvu je izraz zavesti ter podpora pri pomoči in samopomoči invalidnih študentov.

44. člen

V skladu s tem statutom lahko občni zbor in upravni odbor sprejmeta še druge splošne akte oziroma pravilnike.

45. člen

Statut prične veljati, ko ga sprejme občni zbor Kluba študentskih družin Slovenije.